Napíšte nám: info@naradihornig.cz

Vyberte jazyk

Potrebujete poradiť? +420 481 54 30 54

Nezabudli ste na niečo?

Nákupný košík

Zavrieť

V košíku nemáte žiadny tovar.

Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti Nářadí Hornig s.r.o.
so sídlom: Zahradní 1005, 514 01 Jilemnice, Česká republika
IČO: 03626121, DIČ: CZ03626121, IČ DPH: SK4120125658,
zapísanej v Obchodnom registeri, Krajský súd v Hradci Králové, oddiel C, vložka 34441 (ďalej len „predávajúci“) pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.naradihornig.cz.

Platné od 21. mája 2018. Posledná revízia 19. februára 2021.

Na stiahnutie vo formáte PDF:

Obchodné podmienky v slovenčine

1. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len obchodné podmienky) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len kúpna zmluva) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len kupujúci) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.naradihornig.cz, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len webové rozhranie obchodu).
 2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.naradihornig.cz (ďalej len webová stránka) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
 3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť aj v českom jazyku.
 5. Znenie obchodných podmienok predávajúci môže meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Používateľský účet

 1. Na základe dobrovoľnej registrácie kupujúceho, prevedenej na webovej stránke, kupujúci môže pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len používateľský účet). V prípade, že to umožňuje webové rozhranie obchodu,  kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných na prístup do jeho používateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.
 4. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci nevyužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 1 mesiac, či v prípade, že kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane  obchodných podmienok).
 5. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých ponúkaných výrobkov. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov, okrem poplatkov spojených s dopravou a platbou za doručenie objednaného tovaru. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti v čase, keď sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu s individuálne dohodnutými podmienkami. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.
 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci Českej republiky a Slovenskej republiky.
 3. Pre objednanie tovaru kupujúci vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  1. objednávanom tovare (objednávaný tovar kupujúci „vloží“ do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
  2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
  3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej len ako „objednávka“).
 4. Pred zaslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré kupujúci vložil do objednávky, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku kupujúci odošle predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky potvrdí toto obdržanie kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
 5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.
 8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
  • v hotovosti alebo platobnou kartou v prevádzkarni predávajúceho na adrese Čsl. Legií 1263, 514 01 Jilemnice, Česká republika;
  • v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke;
  • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho (ďalej len „účet predávajúceho“);
  • bezhotovostne prostredníctvom zabezpečeného platobného systému.
 2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, kúpnou cenou sa ďalej rozumejú aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 3. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 10 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
 5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. .5), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
 6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
 7. Predávajúci vystaví kupujúcemu k prijatým platbám na základe kúpnej zmluvy daňový doklad. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Originál daňového dokladu bude kupujúcemu zaslaný spolu s objednaným tovarom.
 8. Podľa zákona o evidencii tržieb (ČR) je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinnný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku tak musí urobiť najneskôr do 48 hodín.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa zákona ČR č. 89/2012 Sb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občanský zákoník“), nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodanie tovaru upraveného podľa želania kupujúceho, ako aj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu.
 2. Ak nejde o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, keď nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy, má kupujúci v súlade s ustanovením Občanského zákoníku právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to do štrnásť dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do štrnástich dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@naradihornig.cz.
 3. Návod na odstúpenie od zmluvy a postupy spojené s vrátením tovaru a reklamáciou sú k dispozícii na stránke Reklamácia a vrátenie tovaru.
 4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 7 pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebený a, keď je to možné, v pôvodnom obale.
 5. V lehote štrnástich dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 5.4 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykovať preskúmanie vráteného tovaru, najmä na účel zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebený alebo čiastočne spotrebovaný.
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.1 obchodných podmienok predávajúci kupujúcemu vráti plnenie poskytnuté kupujúcim bezhotovostne na bankový účet určený kupujúcim. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že keď tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebený či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 8. Do okamihu prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na bankový účet určený kupujúcim, alebo bezhotovostne cez platobnú bránu, keď kupujúci využil na zaplatenie objednávky práve tento spôsob platby.
 9. Keď bol spolu s tovarom kupujúcemu poskytnutý darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, darovacia zmluva ohľadne takého darčeka stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. Preprava a dodanie tovaru

 1. Keď je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
 2. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci prevziať zásielku od prepravcu. Prevzatím tovaru od prepravcu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.

7. Zodpovednosť za závady a záruka

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za závady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 612 a nasl. Občanského zákoníku).
 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez závad. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti požadované zmluvou či predávajúcim, popisované výrobcom alebo jeho zástupcom, alebo očakávané na základe nimi realizovanej reklamy, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti obvyklé pre vec takého druhu, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo na ktorý sa vec obvykle používa.
 3. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; keď taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo odstúpiť od zmluvy. To neplatí, keď kupujúci pred prevzatím veci vedel o rozpore s kúpnou zmluvou alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo kým sa nepreukáže opak.
 4. Keď nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o veci použité, predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe.
 5. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za závady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzkarne alebo priamo v autorizovanom servise výrobcu tovaru, ktorý je uvedený v zozname na stránke Servisné strediská. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.
 6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za závady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade nákupu aktuálne posledného skladového kusa bude taký kus stiahnutý z predajnej výstavy a predaný kupujúcemu. Právo kupujúceho na zľavu alebo vrátenie tovaru nie je týmto dotknuté.
 8. Kupujúci berie na vedomie, že obrázky pri produktoch môžu byť iba ilustratívne na zobrazenie daného typu tovaru. Rozhodujúce informácie o vlastnostiach tovaru sú vždy uvedené v názve, popise a technických parametroch produktu.
 9. Na produkty označené "Upozornenie - nákup produktu v metráži" nie je možné uplatniť odstúpenie od zmluvy podľa § 1829 Občianskeho zákoníku, a to podľa § 1837 toho istého zákona.

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia §53a odst. 1 Občanského zákoníku.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku využívania webovej stránky v rozpore s jej určením.
 4. Ak nebolo dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Predávajúci doručuje dokumenty kupujúcemu na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho používateľskom účte.
 5. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, podľa zákona ČR č. 634/1992 Sb. o ochrane spotřebitele v platnom znení, má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Subjektom, ktorý je oprávnený vykonávať mimosúdne riešenie sporov, je Česká obchodní inspekce.

9. Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci prehlasuje, že sa na úseku ochrany osobných údajov riadi platnou legislatívou, najmä zákonom ČR č. 01/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, v platnom znení (tzv. GDPR).
 2. Zber, spracovanie, uchovávanie a zmazanie osobných údajov popisuje vlastná stránka Ochrana osobných údajov.
 3. Spokojnosť kupujúceho s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programov Overené zákazníkmi, do ktorých je náš e-shop zapojený.

10. Záverečné ustanovenia

 1. Keď vzťah súvisiaci s používaním webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom zmluvné strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.
 3. Keď je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
 4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 5. Kontaktné údaje predávajúceho:

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a žiadna akcia ani novinka Vám neutečie

Vyberte jazyk

Prihlásenie

Zabudnuté heslo.

Cookies

Naša spoločnosť používa súbory cookies na správne fungovanie vášho obľúbeného e-shopu, na prispôsobenie obsahu stránok vašim potrebám, na štatistické a marketingové účely. Kliknutím na tlačidlo prijímam nám udelíte súhlas ich zberom a spracovaním, a my vám poskytneme ten najlepší zážitok z nakupovania.

Vaše nastavenie súborov cookie

Tu máte možnosť prispôsobiť soubory cookie v súladu s vlastnými preferenciami a neskôr nastaviť alebo kedykoľvek vypnúť v pätičke webu.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu a všetkých funkcií, ktoré ponúkajú.

Personalizáciu prevádzame na základe vami prehliadnutého tovaru. Ďalej potom upravujeme zobrazovaný obsah podľa toho, čo vás zaujíma.

Tieto cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a za pomoci získaných dát potom môžeme zlepšovať zážitok z nakupovania zákazníkom.

Tieto cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami pre úpravu zobrazovaných reklám tak, aby pre vás boli zaujímavé.