Napíšte nám: info@naradihornig.cz

Vyberte jazyk

Potrebujete poradiť? +420 481 54 30 54

Nezabudli ste na niečo?

Nákupný košík

Zavrieť

V košíku nemáte žiadny tovar.

Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti Nářadí Hornig s.r.o.
so sídlom: Zahradní 1005, 514 01 Jilemnice, Česká republika
IČO: 03626121, DIČ: CZ03626121,
zapísanej v Obchodnom registeri, Krajský súd v Hradci Králové, oddiel C, vložka 34441 (ďalej len „predávajúci“) pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.naradiehornig.sk.

Platné od 10. januára 2023.

1. Úvodné ustanovenia

Na stiahnutie vo formáte PDF:

Obchodné podmienky v slovenčine

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej jen „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzavieranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim vedený na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.naradiehornig.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
 2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
 3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku aj českom jazyku.
 5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Používateľský účet

 1. Na základe dobrovoľnej registrácie kupujúceho prevedenej na webovej stránke kupujúci môže pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „používateľský účet“). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných na prístup do jeho používateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci nevyužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 1 mesiac, či v prípade, že kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Celá prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníku sa nepoužije.
 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých ponúkaných výrobkov. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov, okrem poplatkov spojených s dopravou a platbou za doručenie objednaného tovaru. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti v čase, keď sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu s individuálne dohodnutými podmienkami. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Ceny tovaru nie sú prispôsobované osobe kupujúceho na základe automatizovaného rozhodovania.
 3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru a o spôsobe a čase dodania tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci Slovenskej republiky.
 4. V prípade, že predávajúci ponúka dopravu tovaru zadarmo, je predpokladom vzniku práva na bezplatnú dopravu tovaru na strane kupujúceho zaplatenie minimálnej celkovej kúpnej ceny dopravovaného tovaru vo výške stanovenej vo webovom rozhraní obchodu. V prípade, že dôjde k čiastočnému odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim a celková kúpna cena tovaru, pri ktorom nedošlo k odstúpeniu od zmluvy kupujúcim, nedosahuje minimálnu výšku, ktorá je potrebná na vznik práva na dopravu tovaru zadarmo podľa predchádzajúcej vety, právo kupujúceho na dopravu tovaru zadarmo zaniká a kupujúci je povinný uhradiť dopravu tovaru predávajúcemu.
 5. Pre objednanie tovaru kupujúci vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  1. objednávanom tovare (objednávaný tovar kupujúci „vloží“ do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
  2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
  3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej len ako „objednávka“).
 6. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť vstupní údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku kupujúci odošle predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Kúpiť za“ obsahujúceho aj celkovú cenu objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky odošle rekapituláciu objednávky kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom účtu alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
 7. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 8. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky, ktoré predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 9. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.
 10. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
  • v hotovosti alebo platobnou kartou v prevádzkarni predávajúceho na adrese Čsl. Legií 1263, 514 01 Jilemnice, Česká republika;
  • v hotovosti alebo platobnou kartou na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke okrem označeného tovaru, pre ktorý nie je možno tento spôsob dopravy využiť;
  • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere vo výdajni zásielok okrem označeného tovaru, pre ktorý nie je možno tento spôsob dopravy využiť;
  • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho (ďalej len „účet predávajúceho“);
  • bezhotovostne prostredníctvom zabezpečeného platobného systému.
 2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, kúpnou cenou sa ďalej rozumejú aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 3. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v okamihu pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.7), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu sa nedajú vzájomne kombinovať.
 7. Predávajúci vystaví kupujúcemu k prijatým platbám na základe kúpnej zmluvy daňový doklad. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Originál daňového dokladu bude kupujúcemu zaslaný spolu s objednaným tovarom a tiež do 48 hodín od prevzatia tovaru v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníku, nemožno mimo iné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru:
  1. tovaru vyrobeného podľa požiadaviek kupujúceho alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám,
  2. tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, alebo tovaru s krátkou dobou spotreby, a tiež tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom ku svojej povahe nenávratne pomiešaný s iným tovarom,
  3. tovaru v zapečatenom obale, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť po tom, ako ho kupujúci porušil, a
  4. zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu v zapečatenom obale, pokiaľ ho kupujúci porušil.
 2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba odlišná od dopravcu prevezme tovar, alebo:
  1. posledný kus tovaru, ak si kupujúci objedná v rámci jednej objednávky viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané samostatne,
  2. poslednú položku alebo časť dodávky tovaru pozostávajúceho z niekoľkých položiek alebo častí, alebo
  3. prvú dodávku tovaru, ak je v zmluve dohodnutá pravidelná dodávka tovaru počas dohodnutého obdobia.
  4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v čl. 5.2 obchodných podmienok. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci môže použiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci môže zasielať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@naradihornig.cz.
 3. Návod na odstúpenie od zmluvy a postupy spojené s vrátením tovaru a reklamáciou sú k dispozícii na stránke Reklamácie a vrátenie tovaru.
 4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Kupujúci zašle tovar späť alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, okrem prípadu, že mu predávajúci ponúkol, že si tovar sám vyzdvihne. Lehota podľa predchádzajúcej vety je zachovaná, keď kupujúci odošle tovar pred jej uplynutím. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený kvôli svojej povahe obvyklou poštovou cestou.
 5. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť prostriedky poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než predávajúci obdrží tovar, alebo než mu kupujúci dokáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr
 6. Kupujúci berie na vedomie, že keď tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebený či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 7. V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim, alebo rovnakou platobnou metódou, akú kupujúci objednávku zaplatil
 8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. Preprava a dodanie tovaru

 1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
 3. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcemu vydané.

7. Zodpovednosť za vady a záruka

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).
 2. Ak je predmetom kúpy hmotná hnuteľná vec, ktorá je prepojená s digitálnym obsahom alebo službou digitálneho obsahu takým spôsobom, že by bez nich nemohla plniť svoje funkcie (ďalej len „vec s digitálnymi vlastnosťami“), použijú sa ustanovenia ohľadne zodpovednosti za vady predávajúceho tiež na poskytovanie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, aj keď ich poskytuje tretia osoba. To neplatí, ak je z obsahu kúpnej zmluvy aj z povahy veci zjavné, že sú poskytované samostatne.
 3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá závady. Najmä predávajúci odpovedá kupujúcemu, že tovar:
  1. zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, a tiež akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam,
  2. je vhodný na účel, pre ktorý ho kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil, a
  3. je dodaný s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na používanie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.
 4. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že okrem dohodnutých vlastností:
  1. je vec vhodná na účel, na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia, ak nie sú technické normy,
  2. vec množstvom, akosťou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam vecí rovnakého druhu, ktoré kupujúci môže rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenie, ktoré urobil predávajúci alebo iná osoba v jeho zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením, okrem prípadu, že predávajúci dokáže, že si ho nebol vedomý alebo že v čase uzavretia kúpnej zmluvy bolo upravené aspoň porovnateľným spôsobom, akým bolo učinené, alebo že na rozhodnutie o kúpe nemohlo mať vplyv,
  3. je vec dodaná s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré kupujúci môže rozumne očakávať, a
  4. vec zodpovedá akosťou alebo prevedením vzorke alebo predlohe, ktorú predávajúci kupujúcemu poskytol pred uzatvorením kúpnej zmluvy.
 5. Ustanovenie čl. 7.4 obchodných podmienok sa nepoužije v prípade, že predávajúci kupujúceho pred uzatvorením kúpnej zmluvy zvlášť upozornil, že niektorá vlastnosť veci sa líši a kupujúci s tým pri uzatváraní kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.
 6. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu tiež za vadu spôsobenú nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorá bola podľa kúpnej zmluvy vykonaná predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť. To platí aj v prípade, že montáž alebo inštalácia bola vykonaná kupujúcim a vada nastala v dôsledku nedostatku v návode, ktorý k nej poskytol predávajúci alebo poskytovateľ digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, keď ide o vec s digitálnymi vlastnosťami.
 7. Ak sa vada prejaví počas jedného roka od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí, okrem prípadu, že to vylučuje povaha veci alebo vady. Táto lehota neplynie v čase, keď kupujúci nemôže vec používať, v prípade, že vadu vytkol oprávnene.
 8. Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami, predávajúci zabezpečí, že kupujúcemu budú poskytované dohodnuté aktualizácie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu. Okrem dohodnutých aktualizácií predávajúci zabezpečí, že kupujúcemu budú poskytované aktualizácie, ktoré sú nevyhnutné, aby si vec po prevzatí uchovala vlastnosti podľa čl. 7.3 a čl. 7.4 obchodných podmienok, a že bude na ich dostupnosť upozornený
  1. počas dvoch rokov, ak podľa kúpnej zmluvy majú byť digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne počas určitej doby, a ak je dohodnuté poskytovanie počas doby dlhšej ako dva roky, počas celej tejto doby,
  2. počas doby, keď to kupujúci môže rozumne očakávať, ak podľa kúpnej zmluvy majú byť digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytnuté jednorazovo; to sa posúdi podľa druhu a účelu veci, povahy digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatvorení kúpnej zmluvy a povahe záväzku.
 9. Ustanovenie čl. 7.8 obchodných podmienok neplatí v prípade, že predávajúci kupujúceho pred uzatvorením kúpnej zmluvy zvlášť upozornil, že aktualizácie nebudú poskytované a kupujúci s tým pri uzatváraní kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.
 10. Ak kupujúci neurobil aktualizáciu v primeranom čase, nemá práva z vady, ktorá vznikla iba v dôsledku nevykonanej aktualizácie. To neplatí v prípade, že kupujúci nebol upozornený na aktualizáciu alebo na dôsledky jej nevykonania alebo aktualizáciu neurobil či ju urobil nesprávne v dôsledku nedostatku v návode. Ak podľa kúpnej zmluvy majú byť digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne počas určitej doby a ak sa prejaví alebo vyskytne vada v čase podľa čl. 7.8.1 a čl. 7.8.2 obchodných podmienok, má sa za to, že digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu sú poskytované závadne.
 11. Kupujúci môže vytknúť vadu, ktorá sa na veci prejaví počas dvoch rokov od prevzatia. Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami, v prípade že podľa kúpnej zmluvy majú byť digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne po určitú dobu, kupujúci môže vytknúť vadu, ktorá sa na nich vyskytne alebo prejaví počas dvoch rokov od prevzatia. Ak má byť plnenie po dobu dlhšiu ako dva roky, má kupujúci právo z vady, ktorá sa vyskytne alebo prejaví počas tejto doby. Ak kupujúci vytkol predávajúcemu vadu oprávnene, doba na vytknutie vady veci neplynie počas doby, keď kupujúci nemôže vec používať.
 12. Ak má vec vadu, kupujúci môže požadovať jej odstránenie. Podľa svojej voľby môže požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, okrem prípadu, že zvolený spôsob odstránenia vady je nemožný alebo v porovnaní s druhým neprimerane nákladný; to sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a to, či môže byť druhým spôsobom vada odstránená bez značných ťažkostí pre kupujúceho. Predávajúci môže odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.
 13. Predávajúci odstráni vadu v primeranom čase po jej vytknutí tak, aby tým kupujúcemu nespôsobil značné ťažkosti, pričom sa zohľadní povaha veci a účel, pre ktorý kupujúci vec kúpil. Na odstránenie vady predávajúci prevezme vec na vlastné náklady. V prípade, že sa vyžaduje demontáž veci, ktorej montáž bola vykonaná v súlade s povahou a účelom veci predtým, než sa prejavila vada, predávajúci vykoná demontáž závadnej veci a montáž opravenej alebo novej veci alebo uhradí náklady s tým spojené.
 14. Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak:
  1. predávajúci vadu odmietol odstrániť alebo ju neodstránil v súlade s čl. 7.13 obchodných podmienok,
  2. sa vada prejaví opakovane,
  3. je vada podstatným porušením kúpnej zmluvy, alebo
  4. je z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho.
 15. Ak je vada veci nevýznamná, kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy (v zmysle čl. 7.14 obchodných podmienok); má sa za to, že vada veci nie je nevýznamná. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu potom, čo obdrží vec alebo čo mu kupujúci dokáže, že vec odoslal.
 16. Vadu je možné vytknúť predávajúcemu, pri ktorom bola vec kúpená. Ak je však na opravu určená iná osoba, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste bližšom pre kupujúceho, kupujúci vytkne vadu tomu, kto je určený na vykonanie opravy.
 17. S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba, je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne aj vo svojom sídle. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať pri uplatnení reklamácie písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum, keď kupujúci uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje kupujúci a kontaktné údaje kupujúceho na účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.
 18. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a kupujúci o tom musí byť informovaný najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. V prípade, že predmetom záväzku je poskytnutie digitálneho obsahu, vrátane digitálneho obsahu dodaného na hmotnom nosiči, alebo služby digitálneho obsahu, musí byť reklamácia vybavená v primeranom čase s prihliadnutím k povahe digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a na účel, pre ktorý ho kupujúci požadoval.
 19. Po márnom uplynutí lehoty podľa čl. 7.18 obchodných podmienok kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu.
 20. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy, a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.
 21. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci konkrétne uplatniť najmä osobne na adrese Čsl. Legií 1263, 514 01 Jilemnice, Česká republika, telefonicky na čísle +420 481 54 30 54 či elektronickou poštou na adrese info@naradihornig.cz.
 22. Kto má právo z vadného plnenia, náleží mu aj náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení tohto práva. Ak však kupujúci neuplatní právo na náhradu do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej je potrebné vytknúť vadu, súd právo neprizná, ak predávajúci namietne, že právo na náhradu nebolo uplatnené včas.
 23. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za závady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.
 24. Predávajúci či iná osoba môže kupujúcemu poskytnúť nad rámec jeho zákonných práv z chybného plnenia tiež záruku za akosť.
 25. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade nákupu aktuálne posledného skladového kusa bude taký kus stiahnutý z predajnej výstavy a predaný kupujúcemu. Právo kupujúceho na zľavu alebo vrátenie tovaru nie je týmto dotknuté.
 26. Kupujúci berie na vedomie, že obrázky pri produktoch môžu byť iba ilustratívne na zobrazenie daného typu tovaru. Rozhodujúce informácie o vlastnostiach tovaru sú vždy uvedené v názve, popise a technických parametroch produktu.
 27. Na produkty označené "Upozornenie - nákup produktu v metráži" nie je možné uplatniť odstúpenie od zmluvy podľa § 1829 Občianskeho zákonníku, a to podľa § 1837 toho istého zákona.

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami chovania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníku.
 3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej pošty. Sťažnosti je možné zasielať na elektronickú adresu predávajúceho. Informácie o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho. Iné pravidlá vybavovania sťažností nie sú predávajúcim stanovené.
 4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: www.soi.sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcej sa na internetovej adrese ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 5. Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212, internetová adresa: www.esc-sr.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadení (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 6. Kupujúci sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, internetová adresa dataprotection.gov.sk.
 7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečie zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

9. Ochrana osobných údajov

 1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely rokovania o kúpnej zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.
 2. Spokojnosť kupujúceho s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je webové rozhranie obchodu registrované.

10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

 1. Kupujúci súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu či na telefónne číslo kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.
 2. Svoje zákonné povinnosti súvisiace s prípadným ukladaním cookies na zariadení kupujúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

11. Doručovanie

 1. Kupujúcemu môžu byť písomnosti doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

12. Záverečné ustanovenia

 1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, a ktoré by sa v prípade absencie voľby práva inak použila podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I).
 2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
 3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 5. Kontaktné údaje predávajúceho:
 6. Predávajúci neposkytuje iný ako vyššie spomínaný prostriedok on-line komunikácie.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a žiadna akcia ani novinka Vám neutečie

Porovnanie produktov zavrieť

Tovar bol pridaný do porovnávania produktov.

Vyberte jazyk

Prihlásenie

Zabudnuté heslo.

Cookies

Naša spoločnosť používa súbory cookies na správne fungovanie vášho obľúbeného e-shopu, na prispôsobenie obsahu stránok vašim potrebám, na štatistické a marketingové účely. Kliknutím na tlačidlo prijímam nám udelíte súhlas ich zberom a spracovaním, a my vám poskytneme ten najlepší zážitok z nakupovania.

Vaše nastavenie súborov cookie

Tu máte možnosť prispôsobiť soubory cookie v súladu s vlastnými preferenciami a neskôr nastaviť alebo kedykoľvek vypnúť v pätičke webu.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu a všetkých funkcií, ktoré ponúkajú.

Personalizáciu prevádzame na základe vami prehliadnutého tovaru. Ďalej potom upravujeme zobrazovaný obsah podľa toho, čo vás zaujíma.

Tieto cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a za pomoci získaných dát potom môžeme zlepšovať zážitok z nakupovania zákazníkom.

Tieto cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami vrátane Googlu na prenos osobných údajov a personalizáciu reklám, aby boli pre vás zaujímavé.